12/29/68
(25k)
       
12/29/68 sticker
(62k)
       
12/29/68 program
(65k)